Joyweeks Visselblåsartjänst

Joyweek strävar efter ett transparent företagsklimat och en hög affärsetisk nivå.

Därför erbjuder bolaget en kanal för visselblåsning som är öppen för alla. Vi uppmanar dig att rapportera till oss om du observerar eller misstänker några olagliga handlingar eller andra överträdelser. Det är viktigt för oss att vara medvetna om eventuella överträdelser, försummelser, oetiskt beteende eller brister för att kunna ingripa och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.

Exempel på oegentligheter kan vara:

  • Misstanke om bedrägeri, korruption, penningtvätt
  • Överträdelse av ekonomiska sanktioner
  • Felrapportering eller manipulation av information eller redovisning
  • Trakasserier, diskriminering och rasism
  • Överträdelser av hälso- och säkerhetsföreskrifter
  • Överträdelser av miljö- och mänskliga rättighetslagar

 

Innan du rapporterar

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, händelsen, handlingen eller försummelsen. Men för att vi ska kunna vidta lämpliga åtgärder behöver rapporten innehålla så mycket detaljer som möjligt.

Vi vill understryka vikten av att använda Visselblåsartjänsten på ett ansvarsfullt sätt. Alla meddelanden ska lämnas i god tro.  Inga anklagelser får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Missbruk av visselblåsarsystemet är ett allvarligt disciplinbrott.

Om Visselblåsarens väljer att delge sitt namn kommer det endast att vara känt för dem som hanterar meddelandet. En visselblåsare som uttrycker en genuin misstanke eller farhåga riskerar inte att drabbas av någon form av sanktioner eller personliga nackdelar till följd av sin anmälan. Det spelar ingen roll om misstanken visar sig vara felaktig, förutsatt att visselblåsaren har handlat i god tro.


I fall av misstänkt brott kommer visselblåsaren att informeras om att hens identitet kan komma att lämnas ut under domstolsförfarandet.

Till anmälan

Fyll i formuläret: Joyweekvisselblåsartjänst

Visselblåsaren kommer att få en bekräftelse på mottagandet inom sju dagar från Compliance Officer på Verso Capital Oy. Alla rapporter tas på allvar och kommer behandlas konfidentiellt.  Inkomna rapporter utredas noggrant för att säkerställa rättvisa och korrekta åtgärder vid behov.

Externa rådgivare kan användas konfidentiellt om det behövs. Visselblåsaren kommer att få återkoppling på sin anmälan inom 90 dagar.